A 19 juli 2019

Verrekening van teveel opgenomen vakantiedagen, mag dat?

Een werknemer komt na zijn zomervakantie weer terug op kantoor. In de eerste week na zijn vakantie vertelt hij aan zijn werkgever dat hij een nieuwe baan heeft gevonden en zegt de arbeidsovereenkomst op. Veel werknemers hebben wanneer ze uit dienst treden vrije dagen over. Op basis van de wet moeten deze vakantiedagen in geld worden uitbetaald.  Maar wat als een werknemer naar rato te veel vakantiedagen heeft opgenomen? Mag je dit bij de werknemer in rekening brengen?

Verrekening vakantiedagen_0.jpg

Vakantiedagen

Een werknemer heeft aan het begin van het kalenderjaar niet direct de beschikking over het volledige aantal vakantiedagen over het gehele kalenderjaar. Per gewerkt uur bouwt de werknemer een recht op vakantie op, pro rato dus.  Pas als de werknemer een heel kalenderjaar gewerkt heeft, is het volledige recht op vakantie opgebouwd over het achterliggende jaar. Wanneer de werknemer nog maar kort in dienst is en de werknemer gaat toch op vakantie, dan wordt als het ware een voorschot genomen op de vakantiedagen die nog opgebouwd moeten worden. Dit kan ertoe leiden dat er te veel vakantiedagen zijn opgenomen, op het moment dat de werknemer vóór het einde van het kalenderjaar of vóór de einddatum van zijn contract uit dienst treedt.

Hoe wordt hierover geoordeeld?

Eerdere rechtspraak geeft geen uitsluitsel over de vraag of je een tekort aan vakantiedagen bij de werknemer in rekening mag brengen, als hierover geen concrete afspraken zijn gemaakt. In de meeste gevallen wordt geoordeeld dat een werknemer die bij het einde van het dienstverband een negatief verlofsaldo heeft, de tegenwaarde (loon) daarvan niet aan de werkgever hoeft te vergoeden, omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Er wordt echter ook geoordeeld dat het te veel ontvangen loon op basis van onverschuldigde betaling teruggevorderd kan worden, tenzij dit onredelijk voor de werknemer zou zijn. Dit is enigszins opmerkelijk, omdat er ook rechters zijn die verrekening in strijd met de wet achten.

In de praktijk komt een tekort aan vakantiedagen dus meestal voor rekening van de werkgever, wanneer er geen (duidelijke) afspraken zijn gemaakt.

Voorkom discussie!

Om discussie te voorkomen adviseert Recht Direct om in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement hier op vooruit te lopen.. Leg vast dat het loon over de te veel genoten vakantiedagen vergoed moet worden en dat werkgever dit loon mag verrekenen met het nog verschuldigde loon en/of de eindafrekening. Je hebt dan op basis van de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement een vordering op de werknemer. Daarnaast blijft het voor een werkgever raadzaam om in de gaten te houden dat de werknemer niet (veel) meer vakantiedagen opneemt dan hij op dat moment heeft opgebouwd.

Heb je een vraag over vakantiedagen van een werknemer? Neem dan contact op met een van onze juristen via 0493-326688.